Oficjalna strona Zespołu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
Drukuj Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startowš 30 październik Zenobii, Przemysława i Edmunda 


    WAŻNE DATY W HISTORII NASZEJ SZKOŁY    maj 1959 r.
Przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Opocznie zwrócili się z prośbą o zorganizowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla ich uczniów do ówczesnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Liceum Ogólnokształcące w Opocznie, Pana Czesława Waśkiewicza.

1 września 1959 r.
Decyzją Okręgu Szkolnego w Kielcach został otwarty w Opocznie punkt filialny Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Końskich. Jego siedziba znajdowała się w gmachu Liceum Ogólnokształcącego.

rok szkolny 1961/62
Rozpoczęło funkcjonowanie pięcioletnie Technikum Ekonomiczne o specjalności ogólnoekonomicznej. Otwarto je na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 19 października 1961 r. Nr SZ2-11/165/61 z ważnością od 1 września 1961 r. Do pierwszej klasy przyjęto 46 uczniów.

rok szkolny 1964/65
Baraki Dokonano naboru do dwóch klas Technikum Ekonomicznego. Przyjęto 74 osoby.
  - 7 grudnia szkoła przeniosła się do własnego budynku. Był nim barak przy ul. 17 Stycznia 15.
  - 5 lutego odbyła się pierwsza w historii szkoły „Studniówka”.
W maju przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości w Technikum Ekonomicznym. Złożyło go pomyślnie 33 abiturientów.

rok szkolny 1966/67
Filialny punkt Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Końskich został przekształcony w Zasadniczą Szkołę Zawodową w Opocznie.

rok szkolny 1967/68
Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie jako Liceum Ekonomiczne (o czteroletnim okresie nauczania).

rok szkolny 1969/70
Zastępcą dyrektora szkoły została Pani Zofia Kwiatkowska-Długosz, nauczycielka geografii.
Funkcję tę sprawowała do roku 1974.

rok szkolny 1974/75
Obowiązki wicedyrektora szkoły powierzono Panu Januszowi Macierzyńskiemu, nauczycielowi matematyki.

rok szkolny 1976/77
Obecny budynek Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim powołało Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego weszły:
   - Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych,
   - Liceum Ekonomiczne Wydział dla Pracujących o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych,
   - Technikum Mechaniczne dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej,
   - Średnie Studium Zawodowe o kierunku włókienniczym,
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca.
W lutym szkoła rozpoczęła pracę w nowym i pięknym budynku przy ul. F. Zubrzyckiego /obecnie Kossaka/, w którym mieści się do dzisiaj.

rok szkolny 1977/78
Dyrektor Czesław Waśkiewicz odszedł na emeryturę. Na jego miejsce Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało Pana Janusza Macierzyńskiego. Zastępcą dyrektora został Pan Bolesław Czajkowski, nauczyciel przysposobienia obronnego . Na stanowisku tym pozostał do roku 1989.
W tym samym roku powstało Technikum Ekonomiczne.
Szkoła liczyła 34 klasy o ogólnej liczbie 1237 uczniów i słuchaczy.

rok szkolny 1978/79
W Zespole Szkół Zawodowych zaczęły funkcjonować:
   - Policealne Studium Zawodowe o kierunku organizacja i ekonomika transportu samochodowego na podbudowie liceum ogólnokształcącego,
   - Technikum Elektryczne dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

• rok szkolny 1979/80
Pani Krystyna Fatel, nauczycielka matematyki, objęła stanowisko zastępcy dyrektora. Funkcję tę pełniła do 1 stycznia 2000 roku.

rok szkolny 1980/81
W październiku z okazji XX-lecia szkoły staraniem Dyrekcji, Grona
Wręczenie sztandaru Pedagogicznego, Zakładu Opiekuńczego, czyli Lokomotywowni Kl. I w Idzikowicach placówka otrzymała:
   - Sztandar,
   - imię Stanisława Staszica.
Powstał Hymn Szkoły (autorem słów był Bolesław Wojewódzki , muzykę skomponował Wiktor Janik).

Dzień 20 października stał się Świętem Patrona Szkoły.

rok szkolny 1989/90
Pani Ewie Ptak powierzona została funkcja wicedyrektora szkoły, którą pełniła do roku 2009.

rok szkolny 1991/92
Pani Krystyna Fatel sprawowała obowiązki dyrektora szkoły.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów wdrożono nowe kierunki kształcenia:
Liceum Ekonomiczne o specjalnościach:
   - ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
   - ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych.
Liceum Zawodowe o specjalnościach:
   - mechanik urządzeń elektronicznych,
   - elektromechanik.

rok szkolny 1992/93
Pani Bożena Król po wygraniu konkursu została mianowana przez Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim na dyrektora szkoły.

rok szkolny 1994/95
Oferta edukacyjna szkoły została rozszerzona o nowe kierunki kształcenia.
   - Liceum Handlowe,
   - Technikum Ceramiczne,
   - Technikum Mechaniczne,
   - Technikum Elektryczne.
27 października odbyła się uroczystość poświęcenia placówki i Sztandaru Szkoły.

rok szkolny 1997/98
Powrócił do naszej szkoły Pan Janusz Macierzyński, wygrywając konkurs na dyrektora. Piastował to stanowisko do lipca 2007 roku.
Szkoła podpisała umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie o prowadzeniu egzaminu dojrzałości łącznie z egzaminem wstępnym.

rok szkolny 1999/2000
Z inicjatywy Pana Dyrektora powstało Liceum Techniczne o profilu ekonomiczno - administracyjnym i elektronicznym.
Założona została sieć komputerowa obejmująca dwie pracownie informatyczne, bibliotekę oraz pomieszczenia administracyjne szkoły.

rok szkolny 2000/2001
Nominację na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły otrzymał Pan Piotr Ziuziakowski, nauczyciel historii.
Zostało powołane do życia Liceum Ogólnokształcące o profilach matematyczno-informatycznym i ogólnym.

rok szkolny 2001/2002
Dzięki staraniom Dyrektora Janusza Macierzyńskiego szkoła przeszła prawdziwą metamorfozę. Została przeprowadzona modernizacja sali gimnastycznej i szatni, termomodernizacja budynku szkoły , wielkie przedsięwzięcie obejmujące wymianę wszystkich okien, drzwi, docieplenie ścian i stropodachu, wymianę luksferów oraz modernizację systemu grzewczego.

rok szkolny 2002/2003
Szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Stanisława Staszica. Uczniowie mogli kontynuować naukę w:
   - Liceum Ogólnokształcącym,
   - Technikum,
   - Zasadniczej Szkole Zawodowej,
   - Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.
Pojawił się nowy typ szkoły - Liceum Profilowane o kierunkach:
   - administracyjno - ekonomicznym,
   - elektrotechnicznym,
   - zarządzanie informacją.

rok szkolny 2004/2005
Nasza szkoła na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania uzyskała tytuł "Szkoły z klasą".

rok szkolny 2005/2006
W październiku przystąpiliśmy do projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", który był współfinansowany z funduszy europejskich, a wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Nasz wniosek został zaakceptowany, dzięki czemu otrzymaliśmy nowy sprzęt komputerowy.

rok szkolny 2007/2008
Od 1 września obowiązki dyrektora szkoły przejął Pan Marek Zieliński. Zaproponowany został nowy kierunek kształcenia - technik informatyk. W marcu Pan Jan Drochlński został powołany na stanowisko wicedyrektora szkoły.

rok szkolny 2008/2009
W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzone zostały nowe kierunki kształcenia:
   - technik logistyk,
   - technik obsługi turystycznej.
Dzięki staraniom Dyrektora Marka Zielińskiego placówka wzbogaciła swą bazę w ramach projektu unijnego "Wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Opoczyński w pomoce dydaktyczne przeznaczone do nowoczesnych metod nauczania". Pracownie zostały wyposażone m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, laptopy, projektory multimedialne, telewizory, grafoskopy, mikroskopy, filmy edukacyjne.

W ramach podnoszenia poziomu jakości pracy szkoła przystąpiła do projektu "I Ty zostań Pitagorasem". Obejmował on dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w projekcie "Informatyka +". Jego celem była możliwość udziału w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych przez kadrę akademicką Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatycznej oraz propagowanie kierunków kształcenia związanych z informatyką.

29 kwietnia szkoła podpisała porozumienie z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, przystępując jednocześnie do projektu "Klasy partnerskie". W kwietniu na placu szkolnym odbyła się ceremonia posadzenia dębu upamiętniającego zamordowanego przez NKWD pułkownika Franciszka Herzoga.

rok szkolny 2009/2010
Powstały nowe, sygnalizowane duchem czasu, kierunki kształcenia:
   - technik mechanik,
   - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ( technolog żywności ).

Realizowany był projekt "Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę", finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierowany on był do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Profilowanego uczestniczyli w II cyklu projektu "I TY zostań Pitagorasem".

27 listopada szkoła podpisała porozumienie z Politechniką Łódzką w celu poszerzenia działań edukacyjnych w klasach technikum o zawodzie technik logistyk.

11 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie bazy sportowej. Inwestycja ta powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Koszt projektu wyniósł 1.825.458,21 zł, z czego 273.818,73 zł. pokryto ze środków własnych Powiatu, a 1.551.639,48 zł. pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Dla uatrakcyjnienia lekcji biologii i w celu kształtowania zachowań proekologicznych przy współpracy z WFOŚiGW w Łodzi przy szkole powstał ogród botaniczny - koszt projektu 23000zł.

1 marca szkoła podpisała umowę o współpracy z Akademią Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi.


rok szkolny 2010/2011
Z inicjatywy Dyrektora uruchomiony został nowy kierunek kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym - sportowo- obronny.

Szkoła rozpoczęła realizację projektu "ABSOLWENT Z PRAWEM JAZDY - SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ". Jego podstawowym założeniem jest uzupełnienie wykształcenia w zawodzie technik mechanik o kurs prawa jazdy.

W ramach działań innowacyjnych utworzono w naszej szkole Akademię Lokalną CISCO, która zapewnia uczniom nie tylko szczególnie atrakcyjne i wyjątkowe warunki w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i maturalnego z informatyki, ale także uzyskanie przez absolwentów szkoły certyfikatu CISCO - IT Essentials. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

W dniach 11 - 29 marca w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej została przeprowadzona ewaluacja problemowa w obszarze procesy.

11 kwietnia w ramach ogólnopolskiej akcji "Katyń ocalić od zapomnienia" odbyła się uroczystość odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci zamordowanego przez NKWD pułkownika Franciszka Herzoga oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

30 maja szkoła podpisała umowę o współpracy z Prywatną Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Radomiu.


do góry    


Copyright © 2002-2020 ZSP nr 1 w Opocznie
WebMaster: gajewskaa1@wp.pl w razie błędów proszę o informacje