Oficjalna strona Zespołu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
Drukuj Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startowš 30 październik Zenobii, Przemysława i Edmunda 


Drogi Gimnazjalisto !!!


Zapraszamy Cię do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (wcześniej Zespół Szkół Zawodowych Nr1). Nasza placówka liczy ponad 50 lat. Jesteśmy więc szkołą z długimi i dobrymi tradycjami, znaną nade wszystko z kształcenia w kierunkach zawodowych (Technik Ekonomik, Technik Handlowiec, Technik Informatyk oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa). Od kilku lat mamy Liceum Ogólnokształcące, gdzie realizujemy program szkoły średniej w oddziałach:
-z rozszerzonym j. obcym oraz j. polskim i historią (profil humanistyczno-językowy)
-z rozszerzonym j. obcym oraz matematyką i do wyboru: informatyką, fizyką, chemią, geografią (profil techniczny)
-z rozszerzonymi: j. obcym i biologią (profil sportowo-obronny).
W ostatnich latach rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o
Technika Logistyka, Technika Obsługi Turystycznej, Technika Mechanika, Technika Hotelarza i Technika Elektryka.

Od września 2012 roku kształcimy młodzież w czterech nowych kierunkach: Technik Technologii Żywności, Technik Analityk, Tecnik Mechatronik i Technik Elektronik.Przyjdż do nas !


Od 1 września 2014 roku proponujemy Ci naukę w szkołach kończących się maturą:


Liceum Ogólnokształcącym (3 letnie);

- klasa 1A; o kierunku akademickim z profilem humanistyczno-językowym i profilem technicznym


W tej klasie będą realizowane w zakresie rozszerzonym języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski) oraz przedmioty takie jak:
1)w grupie humanistyczno - językowej: język polski, i historia,
2) w grupie technicznej: matematyka i do wyboru: informatyka, fizyka, chemia, geografia.
Masz możliwość nauki dwóch języków obcych na poziomie rozszerzonym, pod warunkiem, że uczyłeś się ich w gimnazjum. Nasza szkoła nawiązała współpracę z Europejskim Centrum Młodzieży, w roku szkolnym 2011/12 w czerwcu właśnie klasa o tym profilu była na warsztatach językowych w Wiedniu. Jeśli odkryjesz w sobie zdolności aktorskie możesz zaangażowaś się w prace koła teatralnego! Kierunki studiów, do których przygotuje Cię ta klasa, to: studia lingwistyczne, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, humanistyczne kierunki uniwersyteckie, politologia, prawo i administracja, pedagogika oraz wszystkie kierunki techniczne.
Jeśli masz wątpliwoœci, pamiętaj, że stawiamy na kontakt z uczniem i jego rozwój osobowy!


- klasa 1B; klasa sportowo-obronna
Jeżeli cieszysz się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną, odpornością psychiczną na stres, masz dużą motywację do nauki - interesuje Cię praca w firmie ochroniarskiej, detektywistycznej, wojsku, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a może chcesz studiować na akademii wychowania fizycznego - ta klasa jest idealna dla Ciebie! Uczniowie uczący się w tej klasie mają możliwość działania w Związku Strzeleckim "Strzelec". Ponadto mogą korzystać z zajęć na strzelnicy, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje z ratownictwa medycznego. Wysoki poziom wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej absolwenta tej klasy jest gwarantowany przez profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz nowoczeœnie wyposażone pracownie dydaktyczne, i bogate zaplecze sportowe: nowoczesne boisko, salę gimnastyczną, siłownię. Klasa o kierunku sportowo-obronnym realizuje w zakresie rozszerzonym przedmioty: język polski, język obcy, biologia. Ponadto zwiększony jest wymiar godzin wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Technikum (4 letnie)

- technik ekonomista;


Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziom cen różnych towarów i usług. Analizuje związki między rynkami czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nieruchomości).Bada sprawność ekonomiczno-organizacyjną podmiotu gospodarczego. Organizuje pracę biura zarządu firmy. Oblicza wskażniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Dobiera i oblicza wskażniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskażniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.). Pozyskuje informacje o sytuacji na rynkach wytwórczych; na rynku pracy, na rynku kapitałowym, w tym pieniężno-kredytowym. Może kierować małymi zespołami współpracowników we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, samodzielnie prowadzić małą firmę bądż pełnić funkcję asystenta prezesa (dyrektora). Od IX 2013 w tej klasie wdrożono innowację polegającą na prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego: policyjnych, wojskowych.

- technik handlowiec;


Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej. Analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych. Organizuje komórkę handlową w firmie produkcyjno-usługowej. Organizuje, rejestruje i uruchamia działalność małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego). Prowadzi działalność akwizacyjną. Prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami towar i usług. Przygotowuje oraz zawiera umowy handlowe, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych. Przygotowuje właściwą dokumentację sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji. Załatwia reklamacje klientów.

- technik informatyk;

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych ich oprogramowanie aplikacyjne. Dobiera konfiguracje sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Programuje w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++. Uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego. Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego oraz testuje jakość w pracy. Może także prowadzić prace serwisowe w punktach naprawy oraz wykonywać prace operatora sprzętu komputerowego.

- technik logistyk;

Technik Logistyk zarządza zapasami i gospodarką magazynową oraz środkami transportu zakładowego, organizuje łańcuch dostaw różnych towarów. Może zarządzać też miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci i odpadów), organizować przewozy osób w komunikacji publicznej. Praca: technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego. Po określonym stażu pracy może pracować jako operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

- technik obsługi turystycznej;

Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej. Analizuje rynek turystyczny, przyjmuje zlecenia klienta, prowadzi akcje promocyjno-reklamowe, może wykonywać czynności touroperatora imprez krajowych i zagranicznych. Praca: technik obsługi turystycznej może pracować w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, hotelach, agroturystyce, domach wczasowych, w organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Może również prowadzić własne biuro turystyczne.

- technik mechanik;

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Są to maszyny i urządzenia budowlane, energetyczne, górnicze i wiertnicze, hutnicze i odlewnicze, poligraficzne, przemysłu chemicznego, przemysłu drzewnego i papierniczego, przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego, przemysłu materiałów budowlanych i ceramiki szlachetnej, przemysłu lekkiego, przemysłu spożywczego, rolnicze i gospodarki leśnej. Są to także środki transportu samochodowego, szybowego, wodnego. Opracowuje dokumentację techniczną i ruchową produkcji maszyn i urządzeń. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów.

- technik hotelarstwa;

Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Organizuje i nadzoruje pracę w zakładach hotelowych. Kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe, gastronomiczne. Technik hotelarstwa może pracować w zakładach hotelarskich ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych.

- technik elektryk;

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Wykonuje prace przy budowie, konserwacjach, naprawach i remontach linii elektrycznych niskich, wysokich i najwyższych napięć oraz telekomunikacji linii kablowych i napowietrzonych. Instaluje wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczno-mechaniczny, elektryczny i elektroniczny na miejscu pracy. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i wykorzystujących energię elektryczną.

- technik technologii żywności;

Inne nazwy zawodu: technik przetwórstwa spożywczego, cukrownik, mistrz cukierniczy, mistrz garmażeryjny. Technik technologii żywności kieruje i nadzoruje wytwarzaniem artykułów spożywczych, opracowuje receptury, instrukcje technologiczne, normy zakładowe dla wyrobu, wykonuje specjalistyczne analizy surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych, kontroluje jakość surowców i produktów.
Praca: technik technologii żywności może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, w placówkach handlowych, w placówkach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

- technik analityk;

Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu, za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.
Praca: technik analityk może pracować w laboratoriach przemysłowych, w laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa, środowiska, przemysłu spożywczego oraz w laboratoriach klinicznych.

- technik mechatronik;

Inne nazwy zawodu: sprzedawca sprzętu mechatronicznego, operator CNC, diagnostyk i serwisant sprzętu AGD. Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.
Praca: technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym, w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, w przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach, w zakładach naprawczych sprzętu AGD, zabawek dziecięcych itp. – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej.

- technik elektronik;

Inne nazwy zawodu: fotoelektronik, instalator systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, konserwator komputerów, projektant systemów alarmowych, radiotechnik, serwisant urządzeń elektronicznych. Technik elektronik instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne, czyta i wykonuje schematy układów i urządzeń elektronicznych, przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych.
Praca: technik elektronik może pracować w zakładach przemysłowych wytwarzających urządzenia elektroniczne, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych. Może też prowadzić własny zakład naprawczy sprzętu elektronicznego.


oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach:
w cyklu trzyletnim:

- mechanik pojazdów samochodowych;

Mechanik pojazdów samochodowy wykonuje naprawy i konserwacji autobusów i autokarów osobowych, ciągników rolniczych i drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych. Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów, kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzia ślusarskiego, monterskich i diagnostyczno-pomiarowych. Mechanik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów przy wszystkich etapach procesu technologicznego produkcji pojazdów samochodowych. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić własny warsztat napraw samochodowych.

- fryzjer;

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowy.

- piekarz;


Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu. Rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa. Organizuje i nadzoruje pracę zespołów produkcyjnych. Ocenia przydatność produkcyjną surowców podstawowych i pomocniczych. Przygotowuje surowce do produkcji. Wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa. Obsługuje maszyny i urządzenia występujące w piekarniach.

- wędlinirz;

wędliniarz dokonuje uboju zwierząt rzeznych i obróbki poubojowej tusz. Dokonuje rozbioru na elementy zasadnicze. Dzieli surowiec do produkcji wędlin. Przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie według określonych normami receptur, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń masarskich. Przeprowadza klasyfikację tusz, półtusz i ćwierćtusz. Prowadzi rozbiór i wykrawanie na mięsa drobne półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych. Utrzymuje w należytym stanie sanitarnym maszyny i urządzenia. Myje i odkaża pomieszczenia produkcyjne.

- stolarz;

Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunku drzewa oraz materiałów drewnopodobnych. Posługuje się narzędziami oraz maszynami i urządzeniami do obróbki drewna. Rozpoznaje gatunki drewna oraz dobiera drewno i materiały drewnopodobne do wykonania różnych wyrobów. Naprawia i odświeża meble i wyroby stolarki budowlanej. Stolarz może pracować w zakładach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań i innych wyrobów, na stanowiskach robotniczych w dziełach takich jak składy materiałów, suszarnie, działy obróbki drewna, działy konserwacji i zabezpieczenia materiałów, przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna i tworzyw drzewnych, w modelarniach, klejarniach, wykończalniach, montowniach, pakowalniach i magazynach wyrobów. Może również prowadzić własny zakład stolarski.

- cukiernik;

Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach, przekładanych nadzieniami oraz różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu maszyn, urządzeń oraz sprzętów cukierniczych. Ocenia przydatność surowców (mąki, cukru, tłuszczu, jaj, itd.). Miesza surowce w zależności od rodzaju ciast oraz je wyrabia. Formuje i w zależności od rodzaju ciasta wypieka je lub smaży. Przekłada i nadziewa różnymi masami, wykańcza glazurą, galaretka itp.

- elektromechanik;

Elektromechanik wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacje, konserwacje, naprawcze i remontowe aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektromechanicznych, a także instalacji elektrycznych, elektrycznych przyrządów pomiarowych, sprzętu kinowego i gospodarstwa domowego, reklam świetlnych oraz podzespołów elektrycznych lotniczych, okrętowych i samochodowych. Instaluje, montuje i demontuje różne urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego. Diagnozuje, wyszukuje u usuwa usterki w obwodach i podzespołach elektrycznych w samochodach, maszynach i urządzeniach oraz obiektach automatyki przemysłowej i zabezpieczeniowej. Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

- elektromechanik pojazdów samochodowych;

Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach urządzenia elektryczne i elektroniczne, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe. Przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i ustala rodzaj niesprawności i jej przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności, wymiany zespołu, wymiany części zespołu lub naprawy części.

- monter-elektronik;

Monter-elektronik wykonuje konserwację i naprawy systemów komputerowych, obejmujące jednostki centralne i urządzenia peryferyjne, elektronicznych maszyn biurowych, sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń radiokomunikacyjnych. Posługuje się miernikami wielkości elektrycznych, miernikami elektronicznymi, generatorami przebiegów elektrycznych, oscyloskopami oraz miernikami natężenia pola elektromagnetycznego.

- murarz - tynkarz;

Murarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych. Przygotowuje zaprawy murarskie. Osadza stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy ślusarki budowlanej. Spoinuje ściany, nakłada tynki, licuje ściany cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi lub kamieniem. Układa izolację przeciwwilgociową na wykonywanych ścianach, montuję izolację cieplną i akustyczną na ścianach lub wewnątrz ścian. Montuje i demontuje rusztowania do robót murarskich. Murarz może pracować na stanowisku tynkarsko-murarskim we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może również wykonywać różne założone prace murarskie i betoniarskie w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego Według instruktażu dozoru górniczego oraz wykonywać, naprawiać i konserwować piece, kotły i kominy przemysłowe. Może prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

- elektryk;

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Wykonuje prace przy budowie, konserwacjach, naprawach i remontach linii elektrycznych niskich, wysokich i najwyższych napięć oraz telekomunikacji linii kablowych i napowietrzonych. Instaluje wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczno-mechaniczny, elektryczny i elektroniczny na miejscu pracy. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i wykorzystujących energię elektryczną.

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;

Inne nazwy zawodu: hydraulik, instalator centralnego ogrzewania, instalator sanitarny, konserwator instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych montuje instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi przemysłowe, jak też zewnętrzne sieci cieplne, wodne, gazowe i kanalizacyjne. Montuje sieci podziemne deszczowniane oraz wykonuje prace konserwatorskie wszystkich wymienionych instalacji i sieci. Praca montera instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych odbywa się w obiektach budowlanych mieszkalnych, użytecznoœci publicznej i przemysłowych ora z na otwartej przestrzeni.

- blacharz samochodowy;

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe zakresy obróbki i kształtowania elementów blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykonaniem przyrządów kontrolno-pomiarnych.

- operator obrabiarek skrawających;

Operator obrabiarek skrawających ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania, dobiera i montuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną, instruuje operatorów, jak poprawnie wykonać czynności podczas używania obrabiarek, kontroluje i koryguje przebieg obróbki. Po ustawieniu obrabiarki może sam ją obsługiwać. Obsługuje specjalizowane i specjalne frezerki ogólnego przeznaczenia, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, wytaczarko-frezarki i strugarki oraz obrabiarki specjalne sterowane komputerowo.

- ślusarz;

¦lusarz naprawia i konwersuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystanie narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Przeprowadza próby po naprawach. Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego. Czyści oraz konserwuje maszyny, urządzenia i narzędzia ślusarskie. Użytkuje zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzia mechaniczne i urządzenia ślusarskie. ¦lusarz może pracować w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego itp. Może prowadzić również własny warsztat ślusarski.

- lakiernik;

Lakiernik pokrywa lakierem samochody osobowe, ciężarowe, autobusy lub nakłada ochronne warstwy emalii lub lakieru na metalowe, drewniane i inne artykuły przemysłowe, zazwyczaj za pomocą rozpylających przyrządów malarskich. Analizuje rysunki robocze i plany robót lakierniczych w celu ustalenia kolejności tych robót, potrzebnych materiałów, narzędzi i sprzętu. Oczyszcza powierzchnie i przygotowuje różne rodzaje podłoży pod lakierowanie.

- kucharz;

Kucharz małej gastronomii przygotowuje potrawy i napoje w małych punktach gastronomicznych, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia. Ocenia i dobiera surowce i półprodukty w oparciu o normy i receptury gastronomiczne. Oblicza wartość energetyczną potraw i napojów. Wydaje przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykonanie. Kucharz małej gastronomii może pracować w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, restauracjach, kawiarniach, hotelach zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Może być właścicielem prywatnego zakładu gastronomicznego.

- sprzedawca;

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców pośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i sklepach internetowych). Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Realizuje zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należności za sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach.OFERTA ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KANDYDATÓW DO ZSZ


MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
ZAWÓD CUKIERNIK

Cukiernictwo i Art. Spożywcze
Elżbieta Chrustowicz
ul. Partyzantów 43, Opoczno
tel. 506 070 164

P.P.H. "PEKAR" S.C.
Pl. Wolności 8, Białaczów
tel. 044 758 15 51

Zakład Cukierniczy
Józef Baran
ul. Witosa 36,Tomaszów Maz.
tel. 044 723 18 02

Cukiernictwo "PTYŚ"
Jurek Marcin
Gawrony 99, 26-332 Sławno
Tel. 044 757 18 91

ZAWÓD SPRZEDAWCA
SPOŁEM Powszechna
Spółdzielnia Spożywców
"PRZYSZŁOŚĆ"
Pl. Kościuszki 2, Opoczno
tel. 044 755 25 23

Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Iwona Wilk
Pl. Wolności 2
26 - 307 Białaczów

Lewiatan
ul. Piotrkowska 53
26-300 Opoczno


Lewiatan
ul Piłsudzkiego 10
26-330 Żarnów

H.i P.H. Beata Celner
ul. Synów Pułku 4/5, Tomaszów Maz.
tel. 501 101 759

ZAWÓD KUCHARZ
HYDROTEST
Hotel Restauracja "PARK"
ul. Kolberga 2B, Opoczno
tel. 044 755 31 14

SAVANA
Restauracja Pokoje Gościnne
Usługi Handel
ul. Piotrkowska 61, Opoczno
tel. 044 755 28 81

Bar "PEGAZ"
Teresa Gruszczyńska
ul. M.C. Skłodowskiej 30, Opoczno
tel. 044 754 75 41

Zajad "CICHY DWOREK"
Piotr Dębowski
Mroczków Gościnny 49f
Tel. 044 754 14 87

Zespół Szkół Samorządowych nr 3
w Opocznie
ul. Armii Krajowej 1, Opoczno
tel. 044 755 28 88

"UROCZYSKO"
ul. Inowłodzka 15, Opoczno
tel. 044 781 755 547

Zespół Szkół Samorządowych nr 2
w Opocznie
ul. Inowłodzka 3, Opoczno
tel. 044 755 25 59

ZAWÓD MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
CERAMIKA SERWIS Sp. Z o.o.
ul. Piotrkowska 83 - 89, Opoczno
tel. 044 736 33 68

Zakład Mechaniki
Pojazdowej i Blacharstwa
mgr inż. Zbigniew Białas
ul. Krótka 10, Opoczno
601229365

Mechanika Pojazdowa
Mariusz Pręcikowski
ul. Targowa 1, Opoczno
501529371

Zakład Mechaniki Pojazdowej
Jakubczyk Jan
Sołek 10A, 26-300 Opoczno
tel. 044 754 26 78

PPHU "GuMax"
Jacek Gutowski
ul. Piotrkowska 48, Opoczno
tel. 044 755 28 96

Stacja Obsługi Samochodów
"Elmar"
R.Snita; P. Suski
ul. Zakątna 2, Opoczno
tel. 044 755 34 28

Usługi w zakresie mechaniki pojazdowej
Tomasz Stempniak
Bukowiec Op. 69, 26-300 Opoczno
Tel. 044 754 18 47

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 26-300 Opoczno
tel. 044 755 24 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Krótka 1, Opoczno
tel. 044 754 76 11

Zakład Usługowy Mechaniki Pojazdowej
Zdzisław Jędrusiński
ul. Kolberga 57, Opoczno
tel. 044 755 10 10

Warsztat Samochodowy
Piotr Sobota
Kruszewie Kolonia 15, Opoczno
tel. 044 754 18 76

ZAWÓD RZEŹNIK
Zakład Usługowo-Handlowy
"WOJCIECHOWSKI"
Zdzisław Wojciechowski
Bukowiec Opoczyński 7A
26 - 300 Opoczno
Tel. 044 754 46 10

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
"Stępień" B&S Stępniowie Sp.J.
Libiszów Kol. 9A, 26-300 Opoczno
tel. 044 754 30 30

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Grzegorz Nowakowski
Dąbrowa 6, 26-332 Sławno
tel. 603 919 720

Masarnia Ubojnia
Jan Karkocha
Zachorzów 19, 26-332 Sławno

ZAWÓD PIEKARZ
Piekarnia
W. i A. Jaciubek S.C.
ul.Westerplatte 17, Opoczno
tel. 044 755 23 55

P.P.H. "PEKAR" S.C.
Pl. Wolności 8, Białaczów
tel. 044 758 15 51

P.P.H. "SMAK" S.C.
PIEKARNIA
ul. Inowłodzka 17, Opoczno
tel. 044 754 75 21

Wyrób i sprzedaż pieczywa
Rek Teresa
ul. Chopina 37, Opoczno
tel. 044 755 32 35

Piekarnia
Stanisław Szczepanik
Żardki 95, 26-340. Drzewica
tel. 0 48 375 82 17

Piekarnia
Leokadia Zdon
ul. Opoczyńska 30, Miedzna Murowana
tel. 044 757 72 47

Zakład Piekarski
Jacek Lasota
ul. Szeroka 18, Żarnów
tel. 044 757 71 94

ZAWÓD STOLARZ
Usługowy Zakład Stolarski
Stanisław Pacan
Sołek 8, 26-300 Opoczno
tel. 044 754 13 45

P.P.H.U. "DREWBUD"
Piotr Jędryka
Mroczków Gościnny 44b, 26-300 Opoczno
tel. (044)754-14-20

Zakład Stolarski
"LESIAK"
Jan Lesiak, Bogusław Lesiak
Kruszewiec 52, 26-300 Opoczno
tel. 505 072 975

Usługi Stolarskie i Szklarskie
Marek Pecyna
Międzybórz 38A, 26-300 Opoczno

DOMIRAX
Zakład Stolarski
ul. Krótka 2 , Mniszków
tel. 044 746 15 76

Zakład Stolarski
Sławomir Goszcz
Chełsty 22, 26-330. Żarnów
tel. 044 757 71 45

EXPO-DREW
ul. Piotrkowska 197 A, Opoczno
tel. 044 755 00 27

ZAWÓD ELEKTRYK
CERAMIKA SERWIS Sp. Z o.o.
ul. Piotrkowska 83 - 89
26 - 300 Opoczno
tel. 044 736 33 68

Zakład Handlowo-Usługowy
"ELEKTRO-TEST"
ul. Piotrkowska 61
26 - 300 Opoczno
tel. 044 755 57 75

ZAWÓD MONTER SIECI, INSTALACJI
I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

F.W. MAT-INSTAL
Bogusław Grałek
ul. Małachowskiego 31, Opoczno
tel. 608 578 465

HYDRO-BUD
Piotr Defratyka
ul. Armii Ludowej 32, Opoczno
tel. 509 707 027

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
tel. 044 754 76 11

"TEBAR" S.J.
ul. Moniuszki 17, Opoczno
tel. 044 755 00 01

ZAWÓD BLACHARZ SAMOCHODOWY
CERAMIKA SERWIS Sp. Z o.o.
ul. Piotrkowska 83 - 89
26-300 Opoczno
tel. 044 736 33 68

Zakład Mechaniki Pojazdowej
Zbigniew Jakubowski
ul. Konecka 36
26-330 Żarnów
tel. 044 757 71 38

ZAWÓD OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
CERAMIKA SERWIS Sp. Z o.o.
ul. Piotrkowska 83 89
26-300 Opoczno
tel. 044 736 33 68

ZAWÓD ŚLUSARZ
CERAMIKA SERWIS Sp. Z o.o.
ul. Piotrkowska 83 89
26-300 Opoczno
tel. 044 736 33 68

EXPO-DREW
ul. Piotrkowska 197 A
26-300 Opoczno
tel. 044 755 00 27

ZAWÓD FRYZJER
Studio Fryzjerskie CLAUDIA
Beata Sosińska
ul.Piotrkowska 3b, Opoczno

Zakład Fryzjerski
Dorota Fiderek
ul.Piotrkowska 49, Opoczno

Usługi Fryzjerskie Damsko-Męskie
Beata Chmielewska
ul. Westerplatte 15A, Opoczno

Zakład Fryzjerski
Wiesława Kulczykowska
ul.M.C.Skłodowskiej 32, Opoczno

Salon Fryzjerski Damsko-Męski
Ewa Róg
ul.Piaseczna 5a, Opoczno

Zakład Fryzjerski Damski
M. T. Serafin
ul.Westerplatte 1K, Opoczno

SZAMAN
Salon Fryzjerski
Bogdan Szumlański
ul. Biernackiego 21, Opoczno

Salon Fryzjerski "BETI"
Beata Krzaczyńska
ul.Armii Krajowej 44A, Opoczno

Salon Fryzjerski
"SZANTAL"
Urszula Gajewska
ul. Kopernika 16e, Opoczno

Studio VENUS
Wioletta Fornal
ul. Piotrkowska 65, Opoczno
tel. 601 074 825

ZAWÓD MURARZ
"MIX-BUD"
Adam Wiktorowicz
Zachorzów 21B
26-332 Sławno

Firma Budowlana
Zygmunt Gwadera
ul. Parkowa 30
26-300 Opoczno
tel. 044 755 55 51OFERUJEMY NAUKĘ:

PROSTĄ
Prostą dzięki:
- nauczycielom, którzy potrafią przedstawić każdą zawiłość w jasny dla Ciebie sposób,
PRZYJEMNĄ
Przyjemną, bo oprócz zajęć teoretycznych czeka na Ciebie wiele atrakcji:
- koła zainteresowań,
- konkursy,
- zajęcia SKS-u,
- Redakcja Gazetki Szkolnej
- aktywne formy turystyki
PRAKTYCZNĄ
Praktyczną, bo umiejętności, które u nas zdobędziesz:
- pozwolą Ci być przedsiębiorczym,
- przygotują Cię do matury,
- dadzą Ci dobry start na studia wyższe,
- przygotują Cię do skutecznej rywalacji na rynku pracy.

O znaczeniu znajomości języków obcych nie trzeba dziś nikogo przekonywać. U nas można poznać trzy: angielski, który pełni funkcję języka międzynarodowego, niemiecki i rosyjski - języki naszych sąsiadów. Nie tylko nauką żyje młodzież. U nas będziecie mogli rozwijać swoje zainteresowania w Szkolnym Klubie Miłośników Poezji, Kole Teatralnym Klubie Europejskim, Szkolnym Klubie Sportowym "Ekonomik", kołach przedmiotowych, organizacjach młodzieżowych PCK, LOP, PTTK.
O życiu szkoły współdecyduje Samorząd Uczniowski. W naszej szkole możesz poczuć się bezpiecznie. Dobre, twórcze pomysły spotykają się z zainteresowaniem ogółu, a w trudniejszych chwilach zawsze znajdziesz życzliwe wsparcie nauczycieli i starszych kolegów.

Baza naszej szkoły to:


- 21 pracowni przedmiotowych (bogato wyposażonych)
- pięć pracowni komputerowych ze stałym dostępem do Internetu,
- biblioteka bogato wyposażona ok. 18 tys. woluminów,
- czytelnia i świetlica,
- siłownia,
- gabinet medyczny (ze stałą obecnością pielęgniarki)
- sklepik na terenie szkoły
Personel
Dyrekcja - przyjazna i kompetentna, mająca czas dla uczniów, otwarta na zmiany,
Grono nauczycielskie:
- fachowe i życzliwe dla uczniów,
- cierpliwe i wymagające, zaangażowane w działalność dydaktyczną i pedagogiczną,
Obsługa:
- miła i kompetentna
Uczniowie starszych klas:
- przyjażni, chętnie dzielący się doświadczeniem.


Absolwent naszej szkoły jest:
- twórczy i przedsiębiorczy,
- realizujący swoje przedsięwzięcia,
- wrażliwy i pragmatyczny,
- znający języki obce,
- efektywnie współpracujący w zespole.do góry    


Copyright © 2002-2020 ZSP nr 1 w Opocznie
WebMaster: gajewskaa1@wp.pl w razie błędów proszę o informacje