Oficjalna strona Zespołu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
Drukuj Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startowš 30 październik Zenobii, Przemysława i Edmunda 
Zamek Kazimierza Wielkiego

Opoczno wielowiekowa miejscowość powstała w okresie wczesnego średniowiecza. Po raz pierwszy w źródłach wymieniana jest w przywileju księcia Leszka Czarnego dla kolegiaty sandomierskiej pochodzącym z 1284 roku. Rozkwit Opoczna nastąpił za czasów panowania Kazimierza Wielkiego w XIV w. Monarcha ten nadał Opocznu prawa miejskie. Miasto zyskało mury obronne, zamek, kościół, zbrojownię i dwór wójtowski. W latach 1364-1368 Opoczno stało się ośrodkiem powiatu a w XVI w. ośrodkiem dekanatu kościelnego. W XIV-XVI w. miasto przeżywało rozkwit gospodarczy. Stało się istotnym ośrodkiem wymiany handlowej. Rozwijały się różnorodne cechy rzemieślnicze. W XVI w. zbudowano nawet wodociąg miejski. Załamanie gospodarcze, które dotknęło Rzeczpospolitą w XVII w. nie ominęło również Opoczna. W 1655 r. miasto zostało zniszczone, ustały w nim cotygodniowe, tradycyjne targi. Stosunki handlowe uległy ożywieniu w II połowie XVIII w. Rozległy powiat opoczyński stał się istotnym ośrodkiem przemysłowym ówczesnej Polski. W XIX w. Opoczyńskie było aktywnym ośrodkiem walk powstańczych zwłaszcza w latach 1863-64. W drugiej połowie XIX w. nastąpił wzrost gospodarczy miasta. W 1880 r. uruchomiony został przez J. Dziewulskiego i braci Lange pierwszy na ziemiach polskich zakład produkcji płytek. W 1885 r. uruchomiona została linia kolejowa tzw. warszawsko - wiedeńska, przebiegająca przez Opoczno. W dalszych latach miasto zyskało kilka innych zakładów przemysłowych min. cementownię, hutę szkła, odlewnię, cegielnię, wytwórnię win, browar. W okresie międzywojennym Opoczno było miastem o równowadze ludności polskiej i wyznawców judaizmu. W okresie II wojny światowej ziemia opoczyńska stała się ośrodkiem walk partyzanckich związanych m.in. z pierwszym oddziałem partyzanckim mjr Henryka Dobrzańskiego oraz 25 Pułkiem Piechoty AK im. Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej.

          POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE          

Powiat opoczyński

Opoczno miasto powiatowe położone w pd-wsch. części woj. łódzkiego przy granicy z województwami: mazowieckim i świętokrzyskim. Pod względem fizycznogeograficznym jest to obszar Wzgórz Opoczyńskich. Wzgórza te stanowiąc pn.-zach. otoczkę G. Świętokrzyskich są strefą przejściową pomiędzy wyżynami Polski południowej i nizinami Polski północnej. Charakterystyczną cechą rzeźby i budowy obszaru jest współwys-tępowanie starych form rzeźby zbudowanych ze skał mezozoicznych, typowych dla wyżyn i form akumulacyjnych plejstoceńskich typowych dla niżu. Przykładem form starszych są np. ostańcowe formy wzgórzowe w Opocznie zbudowane z wapieni górnojurajskich. Natomiast pobliski pagórek we wsi Januszewice, przez kulminację którego prowadzi droga do Sulejowa, to przykład formy kemowej powstałej w wyniku deglacjacji arealnej lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar Wzgórz Opoczyńskich pokrywał lądolód podczas zlodowaceń krakowskiego i środkowopolskiego. Ze stadiałem Radomki zlodowacenia środkowopolskiego związane są zasadnicze rysy ukształtowania rzeźby terenu przemodelowane później w warunkach peryglacjalnych zlodowacenia bałtyckiego. W okolicach Opoczna występuje zjawisko tzw. krasu zakrytego, związane z występowaniem glin zwałowych na podłożu z wapieni jurajskich. Niemal zwarta pokrywa utworów czwartorzędowych okolic Opoczna uwarunkowała również powstanie słabourodzajnych gleb pseudobieli-cowych i bielicowych. Opoczno leży w dorzeczu Wisły. Przez miasto przepływa rzeka Drzewiczka, prawy dopływ Pilicy. W granicach miasta Drzewiczka przejmuje lewobrzeżny, największy swój dopływ Wąglankę. Klimat Ziemi Opoczyńskiej, zaliczany do subregionu środkowopolskiego, charakteryzuje się równowagą między wpływami oceanicznymi i kontynentalnymi. Średnie temperatury wahają się od -2,8° C w styczniu do 17,8° C w lipcu. Zima trwa ok. 86 dni, a lato średnio 93 dni w roku. Suma roczna opadów wynosi 580 mm. Już w początkach swego istnienia Opoczno leżało przy ważnych szlakach komunikacyjnych łączących Sandomierz z Sieradzem i Łęczycą oraz Toruniem. Obecnie przez miasto przebiega droga krajowa (nr 44) łącząca Radom z Łodzią, która krzyżuje się tutaj z drogami Rawa Maź. - Opoczno - Żarnów i Opoczno -Tomaszów Maź. - Łódź. Ponadto miasto przecinają dwie linie kolejowe: centralna magistrala łącząca Warszawę ze Śląskiem oraz linia Koluszki-Skarżysko-Kamienna.

          HISTORIA HERBU         

Stary wzór herbu

Herb to znak osobisto-rzeczowy o charakterze wojskowym. Był znakiem wojskowym poszczególnych rycerzy i chorągwi, oznaczał rodzinną przynależność. Umieszczany był na przedmiotach i oznaczał w ten sposób ich właściciela. Herby powstały na Zachodzie w XII w., w Polsce na przełomie XII i XIII w., a rozpowszechniły się w wieku XIV. Herb Odrowąż przywędrował do Polski prawdopodobnie z Moraw. Nie wiadomo dokładnie kiedy ten herb pojawił się w Polsce. Pierwsza wzmianka pochodzi z 966 r. Niektórzy przyjmują, iż dom Odrowążów "stanął" w Polsce razem z Dąbrówką, żoną Mieszka I i został założony przez Saula de Końskie. Legenda w powstaniu herbu mówi:
"Mąż jeden sławny w Morawie, w cudzej ziemi z poganami o sztukę strzelał z łuku, potem z nimi za pasy chodził i dziwnych sztuk rycerskich z sobą próbowali. On poganin widząc, że nań szczęścia z mocy nie miał, przed monarchą krainy onej, znając łaskę pańską, dlatego że mu się z każdym nieprzyjacielem fortunnie w potrzebach zdarzało, chcąc i nad onym górę otrzymać, o szczudłki z nim przed cesarzem czynić chciał. On z gniewu, uchwycił go za gębę, którą mu wąsem i nosem oderwawszy, na strzałę wetknął i ukazał cesarzowi, który wzgardziwszy onym oszpeconym poganinem, dał temu na wieczny upominek i nazwał do Odrzywąs, poźniej Odrowąż". W herbarzach można znaleźć wzmianki o dwóch Odrowążach związanych z Opoczyńskiem:Nowy wzór herbu Eustachiuszu ze Sprowy - staroście opoczyńskim z poł. XV w., żył jeszcze w 1475 r. Drudzy Odrowążowie byli dzierżawcami starostwa opoczyńskiego (Jana, chorąży sandomierskich wspólnie z bratem Stanisławem dzierżawił starostwo opoczyńskie w latach 1475-1515; Stanisław , brat poprzedniego, kasztelan żarnowski dzierżawił starostwo opoczyńskie do roku 1543; Stanisław, syn Stanisława, sekretarz królewski dzierżawił starostwo opoczyńskie w latach 1543-1555).

          KALENDARIUM          

1284 pierwsza źródłowa wzmianka o Opocznie. Leszek Czarny przyznaje Opoczę kolegiacie sandomierskiej
I poł.XIVw.
obwarowanie Opoczna murami obronnymi; wzniesienie zamku obronnego; powstanie kościoła p.w.św. Bartłomieja
1344
Kazimierz Wielki ustanawia drogi handlowe na Ruś i Węgry przebiegające między innymi przez Opoczno
1360
lokacja Opoczna na prawie średzkim
1365
król Kazimierz Wielki przenosi Opoczno na prawo magdeburskie i określa uposażenie i obowiązki wójta oraz mieszczan opoczyńskich
1368
Sobek z Wyszkowic zostaje pierwszym starostą opoczyńskim
1405
powstaje szpital i kościół pw. św. Ducha
1462
Opoczno zostaje zniszczone przez pożar
1550
Zygmunt August zezwala na budowę drewnianych wodociągów
1551
starostą zostaje Stanisław ze Sprowy
1629
w Opocznie pracuje 55 rzemieślników zrzeszonych w różnych cechach
1646
starosta Zbigniew Oleśnicki osadził kilka rodzin żydowskich na 14 placach podmiejskich; budowa synagogi
1655
zniszczenie miasta przez wojska szwedzkie
1701
król August II potwierdza przywileje nadane wcześniej kilku cechom opoczyńskim
1784
starostą zostaje Jan Małachowski, późniejszy poseł na Sejm Czteroletni
1791
Stanisław Małachowski - marszałek Sejmu Wielkiego otrzymuje honorowe obywatelstwo Opoczna
1828
Opoczno zamieszkuje 3363 osoby
1863-64
w Opocznie działa carska Komisja Wojenno Śledcza oraz więzienie dla powstańców, które mieści się w "Domu Esterki"
1863-64
na terenie opoczyńskiego walczą oddziały powstańcze A. Jeziorańskiego, L. Żychlińskiego, D. Czachowskiego, J. Rudowskiego
1878
miasto liczy 4974 mieszkańców
1880
powstaje fabryka ceramiczna z 18 piecami do wypalania płytek
1885
uruchomienie linii kolejowej Koluszki - Skarżysko Kam.
1891-1893
epidemia cholery
1898
powstaje cementownia (przekształcona w 1923 r. w Fabrykę Materiałów Ogniotrwałych
1900
powstaje ochotnicza straż ogniowa
1901-03
powstaje odlewnia żeliwa "Kleinera".
1905
rozpoczęcie budowy cerkwi prawosławnej
1905
w Opocznie dochodzi do rozruchów.W mieście, w skutek protestów robotniczych i strajków nastąpił chwilowy zastój w przemyśle i handlu.
1906
założenie w Opocznie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej
1908
założenie Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej
1910
Opoczno uzyskuje oświetlenia elektryczne
1910
W Opocznie istnieją 2-klasowe szkoły męska i żeńska
1912
budowa pałacyku obok fabryki przy ulicy Staromiejskiej
30.X.1914
do miasta wkraczają sotnie rosyjskie
15.V.1915
wykroczenie wojsk austriackich
1916
założenie Czytelni 3 Maja, która przekształciła się później w miejską bibliotekę
I.1917
ukazała się pierwsza gazeta "To i owo".
VI.1917
pierwsza Rada Miejska w składzie 24 radnych
17.X.1917
odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki w 100-lecie śmierci
30.X.1918
miasto zostaje oswobodzone przez oddziały POW pod dowództwem Stefana Janasa z rąk wojsk zaborczych
1918
powstaje preparanda nauczycielska
1919
burmistrzem zostaje Stefan Janas
1919
powstaje "Koło Polek", organizacja mająca na celu niesienie pomocy żołnierzom polskim
2.VIII.1919
Opoczno zostaje włączone do województwa kieleckiego
1920
pierwszym starostą opoczyńskim po okresie zaborów zostaje Tadeusz Giedroyć
1920
miasto zamieszkuje 4950 katolików, 4584 osoby wyznania mojżeszowego, 59 ewangelików,2 prawosławnych
1921
starostą opoczyńskim zostaje Zygmunt Kotłubaj
1921
w zabudowaniach dworskich należących do Hipolita Łęckiego powstaje gręplarnia
1925
założenie cechów rzeźniczo - wędliniarskiego i młynarsko - piekarniczego
1925
przyłączenie do miasta wsi Gorzałkowa
1928
z inicjatywy studentów z Opoczna powstaje pierwszy klub sportowy "Opoczyńskie Towarzystwo Sportowe" propagujący piłkę nożną i gimnastykę
19.III.1931
uroczyste odsłonięcie tablicy Józefa Piłsudskiego na ścianie Domu Esterki
1933
powstanie Pomnika Nieznanego Żołnierza
1934-39
przebudowa kościoła świętego Bartłomieja
1.IV.1939
Opoczno zostaje włączone do wojewódzctwa łódzkiego
1939
Opoczno zamieszkuje ok. 9 000 mieszkańców
7.IX.1939
do miasta wkraczają oddziały niemieckie
XII.1939
Niemcy zakładają getto żydowskie w Opocznie
1939-1940
w restauracji Franciszka Wilka działa punkt kontaktowy hubalczyków
1940
powstaje Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa
I.1943
likwidacja opoczyńskiego getta
1944
na terenie ziemi opoczyńskiej walczy 25 pp AK im. Ziemi Piotrkowsko Opoczyńskiej
17.I.1945
do miasta wkraczają oddziały Armii Czerwonej
1.II.1945
powstaje Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego
1945
organizuje się biblioteka publiczna
1949
powstaje Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Opocznianka"
1952
powstaje biblioteka pedagogiczna
1957
z połączenia amatorskich grup śpiewaków, kapel ludowych oraz zespołu teatralnego powstaje zespół "Tramblanka"
1958-64
budowa szpitala przy ulicy Partyzantów, któremu nadano imię Edmunda Faustyna Biernackiego
10-11.IX.1960
uroczyste obchody 700-lecia lokacji i 600-lecia nadania praw miejskich
7-14.VI.1964
pierwsze Dni Folkloru Opoczyńskiego
1973
uruchomiono Zakłady Przemysłu Wełnianego
1.I.1976
Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało do życia Muzeum Regionalne
22.IX.1979
zostaje otwarty Miejski Dom Kultury
19.X.1980
odsłonięcie pomnika Włodzimierza Perzyńskiego
10.IX.1995
na cmentarzu przy ulicy Moniuszki powstaje symboliczny Grób Katyński
1997
najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla twórców ludowych nagroda im. O. Kolberga została przyznana Antoniemu Baranowi z Opoczna
1.I.1999
Opoczno wraz z ośmioma gminami tworzy powiat, którego zostaje stolicą
V.2000
delegacja z Opoczna wybrała się do Watykanu, aby wręczyć Janowi Pawłowi II honorowe obywatelstwo miasta Opoczna


do góry    


Copyright © 2002-2020 ZSP nr 1 w Opocznie
WebMaster: gajewskaa1@wp.pl w razie błędów proszę o informacje