Oficjalna strona Zespołu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
Drukuj Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startowš 30 październik Zenobii, Przemysława i Edmunda 


Samorząd Uczniowski

Jest najważniejszą organizacją młodzieżową, który jest reprezentacją młodzieży całej społeczności szkolnej. Aktywnie pracuje na rzecz młodzieży, organizuje różne imprezy kulturalne, pamięta i uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia szkoły. Opiekunami SU są p. Aleksandra Różańska, p.Kamila Deka i p. Michał Jurek. SKŁAD SU

Rada Rodziców

Gazetka szkolna pt. "Szkoła Planeta Ludzi"

Informujemy, że zmianie uległ wizerunek gazety szkolnej. A wszystko zaczęło się od tego, że został ogłoszony konkurs na nowy tytuł i logo gazety. Swoje pomysły mogli składać wszyscy uczniowie. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wpłynęło ponad trzysta propozycji. Komisja konkursowa wybrała najciekawsze z nich. Wœród wyróżnionych tytułów znalazły się następujące: „Ekonowinki”, „Staszicówka”, „GIS”, „Nasz Ekonomik”, „Teleexpres z Ekonomika”. Ostatecznie zapadła decyzja, że ukazująca się w naszej szkole gazeta będzie nosiła tytuł „Nasz Ekonomik”. Autorką pomysłu jest uczennica klasy II LOa Karolina Będkowska. Wybór tego tytułu ma związek z pewną tradycją. Od 2009 roku istnieje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ekonomik. Jesienią 2012 powstał zespół muzyczny Economic Band. Niech więc i w tytule gazety pojawi się nazwa, która w œrodowisku lokalnym nierozerwalnie kojarzy się z naszš szkołą. Logo gazety zaprojektowała Joanna Magdziak z kl. III TL. Kolejna zmiana dotyczy formatu i szaty graficznej. Dotychczasowa wielkoœć A5 była mało przejrzysta. Od paŸdziernika 2012 roku gazeta ukazuje się w formacie A4. W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą: Edyta Kowalczyk, Patrycja Kowalczyk, Jolanta Lasota i Adrian Półtorak. Opiekunem jest pani Izabela Kowalczyk. Pragniemy, aby nasza gazeta była bogata w treœć. Chcemy stworzyć w niej stałe rubryki. O kontakt z Redakcją prosimy osoby realizujące swoje pasje i zainteresowania. Pragniemy prezentować społeczności szkolnej ciekawe sposoby na życie. Do osób zainteresowanych wyœlemy naszego redaktora, który przeprowadzi ciekawy wywiad. Z prawdziwą przyjemnoœcią przyjmiemy różnorodne pod względem gatunkowym i tematycznym teksty literackie do naszego stałego działu „Szkolny Parnas”, publikującego twórczoœć uczniowską. W rubryce „Co na topie” polecamy filmy, które warto zobaczyć i książki, które warto przeczytać. O bieżących wydarzeniach szkolnych piszemy w rubrykach „Błyski szkolnego flesza” i „Kronika sportowa”. Jeśli...
- masz dziennikarską wrażliwoœć;
- potrafisz pisać;
- pragniesz rozwijać swoje dziennikarskie hobby
- masz pasje i pragniesz je zaprezentować na forum publicznym
Nie zwlekaj! Dołącz do nas! Czekamy na ciekawe inicjatywy! Razem możemy stworzyć ciekawą opowieœć o szkole!

Szkolny Klub Sportowy "Ekonomik"

Odgrywa ważną rolę w życiu szkoły. Pracuje on w następujących sekcjach: piłka siatkowa dziewcząt prowadzona przez p. Dagmarę Grzybek, piłka siatkowa chłopców prowadzona przez p. Jana Drochlińskiego , formacja taneczna "Kalifornia" prowadzona przez p. Jolantę Pawlak, piłka ręczna dziwcząt - p. D. Grzybek, piłkę ręczną chłopców - p. R. Wójcik, piłka koszykowa chłopców - p. R. Wójcik. SKS organizuje wyjścia na basen. Organizuje i przeprowadza plebiscyt na najlepszego ucznia - sportowca naszej szkoły. Młodzież naszej szkoły bierze udział w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Podsumowaniem działalności sportowej w naszej szkole jest "Święto Sportu", podczas którego nagradza się najlepszych sportowców i przeprowadza zawody w innych kategoriach.

Skład Zarządu Klubu:
Pan Robert Szulc - Prezes Zarządu
Pan Robert Wójcik - Sekretarz Zarządu
Pani Dagmara Grzybek - Skarbnik Zarządu
Pani Katarzyna Łukowiak - Członek Zarządu
Pani Alicja Łucjanek-Krupa - Członek Zarządu
Pani Jolanta Pawlak - Członek Zarządu

Główne priorytety Klubu to min:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Szkolny Klub Europejski

W dzisiejszej rzeczywistości dużą wagę przywiązuje się do propagowania wśród młodzieży jak najszerszej wiedzy na temat Europy, wspólnego dziedzictwa kulturowego i integracji europejskiej. Te zadania spełnia Szkolny Klub Europejski. Opiekunami klubu są: p. Żaneta Tatarzyńska, p.Sylwia Bernacka, p. Katarzyna Kujawa, p. Paulina Wlazło, p. Monika Gruszczyńska. Najważniejszym zadaniem jest dostarczanie informacji dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy jak największej liczbie uczniów naszej szkoły. W tym celu zorganizowano gazetkę ścienną na której znajdują się najnowsze i aktualne informacje na temat UE i procesów integracyjnych. Organizowane są także konferencje i warsztaty przy współpracy z Polską Fundacją Shumana. Największym przedsięwzięciem SKO jest organizowany co roku Dzień Europejski.   CZYTAJ WIĘCEJ >>

Szkolne Koło Teatralne

Koło Teatralne liczy 38 członków. Członkowie koła działają w różnych sekcjach: aktorskiej, muzycznej, tanecznej, plastycznej. Opiekunami Koła Teatralnego są: p.prof. J. Studnicka i p. Prof. I.Kowalczyk. Praca w Kole ma na celu budzenie i kształcenie indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów. Przyczynia się do rozwijania aktywności i samodzielności młodzieży, umożliwia podejmowanie różnych form działalności intelektualnej, artystycznej itp. Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i środowiska lokalnego. Wśród inicjatyw podejmowanych w bieżącym roku szkolnym są: -Dzień Chłopaka -wystawienie baśni "Królowa Śniegu" dla dzieci z gminy Opoczno -wieczornica Opoczyńskiego Klubu Literackiego "Nad Wąglanką" -montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości -Andrzejki (wróżby, wieczór poezji miłosnej dla gimnazjalistów) -program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej -wieczornica "W magicznym świecie Fryderyka Chopina i jego muzyki" -spotkanie choinkowe dla dzieci z Domu Dziecka w Sulejowie -wieczór poezji Czesława Miłosza -wystawienie bajki dla dzieci z opoczyńskich szkół i przedszkoli z okazji Dnia Dziecka W bieżącym roku szkolnym członkowie Koła Teatralnego podejmą współpracęz opoczyńskim szkołami i przedszkolami w ramach akcji "Poczytaj mi, przyjacielu". Bierzemy również czynny udział w konkursach recytatorskich. Należą do nich: -Ogólnopolski Konkurs Recytatorski -Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej -Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej Edukacja teatralna realizowana jest we współpracy z: -Miejskim Domem Kultury -teatrami (np. z Teatrem Wielkim, Teatrem Nowym, Teatrem Muzycznym, Teatrem im. S. Jaracza, Teatrem Powszechnym w Łodzi) Tak realizowane zajęcia przyczynią się do popularyzowania sztuki teatralnej wśród młodzieży oraz do wychowania kulturalnych widzów i miłośników teatru.

Szkolne Koło Caritas

opiekunowie: ks. Norbert Figura oraz Aleksandra Kata-Majchrowska. Koło istnieje od września 2008 roku. Do SKC należy 20 uczniów, przewodniczącą jest Michalina WoŸniak z kl. 3LOa. Głównym zadaniem SKC jest udział w akcjach pomocowych organizowanych przez Caritas Polska. Dwa razy do roku członkowie SKC organizują na terenie szkoły zbiórkę trwałych produktów żywnoœciowych i przekazujš je za poœrednictwem OPS rodzinom najuboższym. Cele Szkolnego Koła CARITAS to:
1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych; 2. Szerzenie idei wolontariatu; 3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami (np.TPD) działającymi na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

TPD & PCK

W naszej szkole ważną rolę odgrywają organizacje, które uczą młodych ludzi wrażliwości, troski, chęci niesienia pomocy słabszym i biedniejszym. Do takich organizacji zaliczyć należy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Opiekunem Koła TPD jest p. Jolanta Zapała. Koło to zrzesza nauczycieli i starszą młodzież naszej szkoły. Szkolne Koło TPD pozyskuje środki by móc zorganizować spotkania noworoczne dla dzieci z Domu Dziecka. Szkolne Koło PCK liczy 71 członków, a około 40 uczniów działa na zasadach wolontariatu. Opiekunami są p. Maria Wrzosek i p. Anna Chrustowicz. Przez cały rok szkolny młodzież zrzeszona w PCK eksponuje informacje o tematyce zdrowotnej. Ważnym elementem działalności jest propagowanie honorowego krwiodawstwa. Powołano Szkolne Koło Dawców Krwi.


do góry    


Copyright © 2002-2020 ZSP nr 1 w Opocznie
WebMaster: gajewskaa1@wp.pl w razie błędów proszę o informacje